Deklaracja Dostępności strony internetowej Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Wstęp

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://instytutkorfantego.pl/ strony internetowej Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Instytut będzie dążył do poprawy wymienionych poniżej błędów i niezgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Wyłączenia:

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kleczko email k.kleczko@instytutkorfantego.pl oraz Tomasz Molitor email t.molitor@instytutkorfantego.pl.

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 2017 770 (Katarzyna Kleczko), 32 2017 765 (Tomasz Molitor). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

Do wejścia głównego prowadzą schody (mały próg chodnika i 10 stopni).

Na wysokim parterze na wprost znajdują się przeszklone rozsuwane automatycznie drzwi – główne wejście do Instytutu. Po prawej stronie znajduje się wejście do Działu Obserwatorium Kultury, Działu Komunikacja Społeczna i Promocja oraz Działu MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji. Po lewej stronie znajduje się wejście do kawiarni. Kawiarnię prowadzi podmiot zewnętrzny.

 

Budynek posiada 8 kondygnacji: wysoki parter (poziom 0), 5 pięter (poziomy: 1, 2, 3, 4, 5) oraz 2 poziomy piwnicy (poziomy: -1, -2). Poziomy -1 i -2 to przestrzeń magazynowa. Na poziomie chodnika (poziom -1) znajduje się boczne wejście dla osób, które nie mogą korzystać ze schodów.

 

Osoby, które nie mogą korzystać ze schodów, mogą skorzystać z wejścia od strony podwórza. Dojście tam prowadzi przez bramę wjazdową przy ulicy Teatralnej 2a (opisana jako kierunek dotarcia do Sceny w Malarni Teatru Śląskiego) i długi korytarz. Duże przeszklone drzwi są dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Za drzwiami po prawej stronie znajduje się winda.

Drzwi są zamknięte. Niestety, nie ma tam domofonu ani dzwonka. Aby skorzystać z bocznego wejścia, należy zasygnalizować to wcześniej, np. przy schodach do wejścia głównego.

Jeśli korzysta się z głównego wejścia, to za drzwiami automatycznymi po lewej stronie znajduje się recepcja oraz nieudźwiękowiona winda. Na wprost znajduje się klatka schodowa, stanowisko do dezynfekcji, a po prawej stronie pojemnik do gromadzenia darów charytatywnych oraz poglądowa tablica informacyjna. Tablica wymaga uszczegółowienia. Portier oraz pracownicy Instytutu udzielają niezbędnych informacji.

Na każdej kondygnacji znajduje się winda. Panel przywołania windy ma 2 przyciski kierunkowe (góra/dół), po prawej stronie, na wysokości ok. 110 cm. Wewnątrz windy znajduje się tablica wyboru piętra (panel sterowania) na wysokości ok. 120 cm. Tablica ta jest oznakowana w polskim alfabecie Braille’a.

Można skorzystać również ze schodów, które znajdują się na prawo od windy (po wyjściu z windy - na lewo). Niestety schody mają poręcz tylko po prawej stronie (wchodząc do góry).

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W ciągu ulicy Teatralnej znajdują się dwa takie miejsca w odległości kilkudziesięciu metrów od siedziby Instytutu. Siedziba Instytutu znajduje się w ścisłym centrum Katowic, miejscu relatywnie dobrze skomunikowanym. Komunikacja publiczna - najbliższe przystanki tramwajowe dla linii: T0, T6, T11, T13, T16, T19, T23, T43, T46 – Katowice RYNEK.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windą) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych ani innych środków wspomagania słuchu.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.